» Výroční valná hromada SDH Svratouch - 27.11.2010

Dne 27.11.2010 proběhla v restauraci "U Kořínků" ve Svratouchu Výroční valná hromada (VVH) Sboru dobrovonlých hasičů Svratouch, kde byla zhodnocena činnost sboru za uplynulé období, představen plán činnosti na rok 2011 a udělena ocenění za aktivitu a věrnost našich členů ...

Kompletní zápis z VVH si můžete přečíst v pokračování tohoto článku ...Zápis z VVH SDH Svratouch - 27.11.2010
Restaurace "U Kořínků"

 

1) Zahájení:
Starosta sboru bratr Roman Sáblík přivítal všechny přítomné členy sboru a dále zástupce sborů z Krouny, Otradova, Oldříše a Rychnova. Všechny přítomné poté seznámil s programem VVH.

 

2) Volba mandátové komise:
navrženi Petr Mládek a Růžena Špalková

 

3) Volba návrhové komise:
navrženi Jiřía Kyncl ml. a Václav Švanda

Jako zapisovatel byla navržena Růžena Špalková.
Všichni navržení kandidáti byli zvoleni jednomyslně a ihned se ujali svých funkcí.

 

4) Zpráva o činnosti sboru v roce 2010:
Zprávu o stavu členské základny a činnosti výboru přednesl starosta sboru Roman Sáblík

Členská základna: V letošním roce žádný člen naše řady neopustil, naopak novým členem se  stal Jakub Růžička. SDH Svratouch má ke dni konání VVH 100 členů.

Činnost výboru: Výbor SDH Svratouch se od  poslední VVH sešel na celkem 5ti výborových schůzích.

Zprávu o kulturně-společenské činnosti sboru přednesl místostarosta Martin Kalous
Zhodnocení akcí, kterých se SDH Svratouch a jeho členové účastnili jako pořadatelé, spolupořadatelé a nebo hosté.        

 

Zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl velitel jednotky Stanislav Buchta
Velitel jednotky seznámil přítomné s činností zásahové jednotky, stavem techniky a zhodnotil výcvik členů jednotky.

Zásahová činnost: 3 zásahy u požárů.

Stav techniky: Všechna tři výjezdová vozidla jsou po STK a připravena k výjezdu. Představen plán dovybavení rychlého zásahového vozidla Mitsubishi. Velitel oznámil, že byl vyřešen problém v radiové komunikaci s operačním střediskem a představil plán doplnění ručních radiostanic a vozidlové radiostanice pro TA Mitsubishi.

Zásahová jednotka: Velitel oznámil, že několik členů se z různých důvodu nechce/nemůže podílet na činnosti zásahové jednotky. Proto dojde k reorganizaci a nahrazení techto členů ...

Závěrem velitel poděkoval všem členům zásahové jednotky za jejich obětavou činnost.

 

Zprávu o hospodaření sboru přednesla pokladní Marie Kocourová
Jako vždy byly předneseny pouze hlavní a důležité položky na straně příjmů a výdajů.

Příjmy:
Přízpěvky od členů --> 12.900,-
Hasičský ples --> 43.156,-
Maškarní průvod --> 8.000,-
Pálení čarodejnic --> 9.971,-
Provize od HVP --> 1.856,-

Výdaje:
Hasičské zboží (ocenění, domovenky, hadice) --> 8.400,-
Podzimní grilování --> 4.836,-
Okrsková soutěž v Otradově --> 3.890,-
Zakoupení vycházkových uniforem --> 3.987,-
Źivotní jubilea, dary, návštěvy nemocných --> 4.789,-

Ke dni konání VVH je na účtu a v pokladně SDH Svratouch celkem 146.564,- kč.

Zprávu revizní komise přednesl František Socha

 

5) Předání ocenění členům za činnost ve sboru:
Na letošní VVH byla předána následující ocenění činnosti a věrnosti členů.

čestné uznání SH ČMS
- Jadrný Josef ml.

medaile "Za zásluhy"
- Navrátil Zdeněk

medaile "Za příkladnou práci" 
- Gregor Luboš
- Žejdlík Martin

"Čestné uznání okresního sdružení hasičů"
- Kučera Ladislav ml.
- Kyncl Vlastimil
- Kynclová Ilona
- Musil Miloslav ml.

stužka k medaili Za věrnost
- Hufnágel Jan st. --> za 30 let členství
- Sádovský František --> za 30 let členství
- Jadrný Josef ml. --> za 40 let členství
- Švanda Václav st. --> za 40 let členství
- Socha František --> za 50 let členství

 

6) Diskuze:
Na začátku diskuze tradičně vystoupili zástupci jednotlivých zůčastněných sborů se svými zdravicemi.

Otradov: Pozvání na VVH

Rychnov: Pozvání na VVH

Krouna: Poděkování za pomoc při tradiční soutěži dětí, pozvání na VVH a na Hasičský ples

Oldříš: Pozvání na VVH

Jan Vojta za TJ Sokol Svratouch
- poděkování TJ Sokol za dobře fungující spolupráci při organizace akcí, přání do nového roku ...

Starosta sboru Roman Sáblík
- výzva ke členům, aby pomohli s obstaráním tomboly na tradiční ples

Jiří Socha
- poděkování TJ Sokol za dobře fungující spolupráci při organizace akcí
- upozornění na nutnost znovuobnovení činnosti družstva MH a tím vychovat nástupce a novou generaci hasičů 

 

7) Vyjádření mandátové komise: (kladné)

 

8) Návrh usnesení:

Návrh usnesení VVH:
Výroční valná hromada schvaluje
      - zprávu o činnosti sboru
      - zprávu o hospodaření
      - revizní zprávu

Výroční valná hromada ukládá:
      - zpracovat zprávu o činnosti sboru a do 31.1.2011 ji předat na OSH Chrudim
      - zabespečit činnost sboru a následujícím období alespoň v rozsahu tohoto roku

Usnesení bylo schváleno jednomyslně

 

9) Závěr:
Na závěr schůze poděkoval bratr Roman Sáblík za účast a popřál všem přítomným hodně zdraví do nového roku.

Po skončení schůze následovalo občerstvení a volná zábava ...


Nevyužíváte Facebook? .. klikněte >> ZDE << pro přepnutí na původní systém komentářů.
( Článek vložil: Admin | Datum: 06. 12. 2010 | Rubrika: Informace | Přečteno 3566 x )

Kopírování a používání materálů a fotografií z těchto stránek povoleno pouze se souhlasem SDH Svratouch ...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL
Tento web využívá redakční sytém phpRS